Terveys

TERVEYS | Turun Sanomat |

Väitös: Aktiivisuusmittarilla voidaan ennakoida vanhuksen terveyden muutosta

Tulevaisuuden terveydenhuollossa sairastumiset ja terveyden tilan heikkeneminen voidaan havainnoida teknologian avulla ennen kliinisten merkkien ilmaantumista. Jos erilaisten mittareiden avulla voitaisiin luotettavasti kertoa terveydentilan kehityksestä, olisi korjaavia toimenpiteitä mahdollista tehdä jo ennen varsinaisten terveysongelmien ilmaantumista.

Diplomi-insinööri Juho Merilahden väitöstutkimuksen mukaan aktiivisuusranneketta voidaan käyttää kertomaan laitoshoidossa tai palveluasumisen asiakkaana olevan ikäihmisen terveydentilasta jatkuva-aikaisesti.
– Kun muutoksiin vanhuksen terveydentilassa päästää reagoimaan nopeasti, hoitotoimenpiteet voivat olla kevyempiä ja toimintakyky voidaan säilyttää pidempään.

Tampereen teknillisen yliopiston biolääketieteen tekniikan tiedekunnassa tehdyssä väitöksessä tutkittiin, miten aktiivisuusmittaria voidaan hyödyntää ikääntyneiden kunnon arvioinnissa.

Ranteesta mitattavan fyysisen aktiivisuuden avulla on mahdollista seurata käyttäjän uni- ja aktiivisuusrytmejä huomaamattomasti arjessa. Tutkimuksessa selvisi, että tällaisten mittausten avulla voidaan havaita luotettavasti muutoksia ikääntyneen hoiva-asujan terveydentilassa.
– Erityisesti madaltunut fyysinen aktiivisuus ja häiriintynyt aktiivisuuden yö-päivä-tasapaino kertovat huonontuneesta terveydentilasta laitoshoidon ja palveluasumisen asiakkailla.

Merilahti kehitti myös uusia tapoja analysoida aktiivisuusmittauksia, joissa huomioidaan asumisympäristön vaikutus henkilön toimintaan.
– Jatkossa olisi tärkeää selvittää, voiko erilaisia teknologisia apuvälineitä käyttää suuntaamaan ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä ja siten helpottamaan terveydenhuoltoa. Toiseksi olisi hyödyllistä tutkia, voisivatko terveydentilasta kertovia uni- ja aktiivisuusrytmejä käyttää myös hoidollisina kohteina esimerkiksi toimintakykyä ylläpitävässä toiminnassa. 

Kommentoi